LutzRealEstate.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Dit gebeurt anoniem. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Op onze website vindt u ook ons privacybeleid.

voorwaarden & werkwijze

Voorwaarden, Werkwijze en spelregels

Lutz Real Estate werkt vanuit het principe ‘no cure no pay’.

Wat kunt u van ons verwachten?

Algemene voorwaarden en kosten

 • De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.
 • De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • U geeft Lutz Real Estate expliciet opdracht tot het zoeken van geschikte woonruimte. 
 • De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door Lutz Real Estate worden gecontroleerd.
 • Aan de bevestiging van deze inschrijving kan geen recht op toewijzing worden verleend.
 • U dient bij dit formulier de volgende gegevens bij te voegen: kopie identiteitsbewijs, kopie recent bankafschrift, loonstrook / arbeidscontract.
 • Indien u een woning krijgt toegewezen ondertekent u een huurcontract dat bij Lutz Real Estate gebruikelijk en marktconform is.
 • Er kan nooit een optie op een woning worden genomen. Alleen de aanbetaling van een maand huur en een maand borg zorgt ervoor dat de woning verder niet wordt aangeboden/ verhuurd
 • Mocht achteraf blijken dat er geen toestemming is verkregen voor de verhuur van een object, dan zal de verhuur niet tot stand zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds of een aanbetaling geen enkel recht kunnen worden ontleend. Iedere vorm van aansprakelijkheid onzerzijds wordt hierbij uitgesloten.
 • De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder c.q eigenaar.
 • Alle door Lutz Real Estate gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 • Bij verhuur wordt eenmalig een courtage betaald gelijk aan een maand huur (plus 21% btw). Hiermee gaat u expliciet akkoord.
 • Indien u een woning huurt en de daarbijhorende huurovereenkomst ondertekent verplicht u zich om de huur, waarborgsom en eventuele advies/administratiekosten (inclusief btw) te voldoen middels een contante betaling of bankoverschrijving.
 • Bij opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dient de vorige bepaling voldaan te zijn.
 • Bij een annulering uwerzijds, om welke reden dan ook, bent u gebonden om 1 maand huur vóór de opleveringsdatum te betalen alsmede de courtage (advies/administratie).
 • Na betaling van de verschuldigde bedragen aan Lutz Real Estate vervalt onze verantwoordelijkheid en heeft u vanaf dat moment uitsluitend verplichtingen jegens de verhuurder cq. beheerder. 
 • Een eventueel huurcontract wordt opgesteld tussen de huurder en de verhuurder. Lutz Real Estate is hierin dus geen partij en kan zodoende ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nalatigheid of onjuiste informatie van een van beide partijen.
 • De opdrachtgever vrijwaart Lutz Real Estate tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Lutz Real Estate voor de opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet van Lutz Real Estate.
 • Lutz Real Estate kan pertinent niet aansprakelijk (noch direct, noch indirect) gehouden worden voor de juistheid van legitimaties, (arbeids)contracten, e.d.
 • Bij verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed en huurovereenkomsten van 5 jaar, geldt een afwijkende bemiddelingscourtage.
 • Uw gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Persoonsregistratie (WPR).
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u aanbiedingen te sturen.
 • Lutz Real Estate kan nimmer (direct of indirect) aansprakelijk gehouden worden voor de hoogte van een huurprijs. Niet door de huurder, noch door de verhuurder.
 • De huurprijs die Lutz Real Estate (aan een verhuurder) adviseert hoeft niet noodzakelijkerwijs conform de puntentelling van de huurcommissie te zijn. Zowel huurder als verhuurder kunnen en zullen Lutz Real Estate daarvoor niet aansprakelijk (kunnen) houden. De verhuurder blijft zelf aansprakelijk voor de hoogte van de huurprijs.

 

 

 

 

Kosten:

Huren:

Inschrijven: gratis

Borg: 1 maand huur

Bij opdracht tot dienstverlening tot huur wordt er 1 maand courtage in rekening gebract exclusief 21% btw, als de opdracht wordt teruggetrokken door client terwijl er wel house hunting of onderhandleingen zijn geweest wordt er € 395,= exc 21% btw in rekening gebracht.

 

Verhuren

Adviesgesprek   gratis

Courtage:

gelijk aan 1 maand huur plus 21% btw

Vastgoedmanagement

De kosten worden bepaald na overleg, afhankelijk van het uur en case.

Real Estate Vastgoedmanagement

Kosten in overleg, afhankelijk van het door u gekozen aanbod.

Negotiation of new rental agreement

De kosten worden bepaald na overleg, afhankelijk van het uur en case.


 

Voorwaarden bij Verkoop en Aankoop

Bij verkoop en aankoop van woningen en bedrijfsobjecten hanteren wij de voorwaarden van de VBO waarbij Lutz Real Estate is aangesloten. De voorwaarden kunt via onderstaande links downloaden (pdf).

Algemene voorwaarden VBO Consumenten

Algemene voorwaarden VBO Commercieel

 

WERKWIJZE VERHUUR

Dit document beschrijft de werkwijze van Lutz Real Estate B.V. met betrekking tot de toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders binnen het kader van de Wet goed verhuurderschap en heeft als doel voor ieder een inzichtelijke weergave te geven in het werkproces en de totstandkoming van de toewijzing van een huurwoning, zonder dat er (woon)discriminatie plaats vindt.

 

Bij interesse in een aangeboden huurwoning en pas na een bezichtiging ontvangen kandidaten een inschrijfformulier. Welke informatie vragen wij van kandidaat-huurders in het inschrijfformulier:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Huidig adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Kopie paspoort en ID (wij ontvangen graag een gecensureerde versie, dus BSN nummer en pasfoto afgeschermd)
 • Samenstelling van het gezin (alleenstaand, samenwonend, getrouwd, aantal kinderen)
 • Aanwezigheid van huisdieren
 • Hoogte van totaal maandelijkse inkomen
 • Arbeidsovereenkomst(en) of recente jaarcijfers ( van de laatste 3 jaar)
 • Werkgeversverklaring(en) of recent uittreksel KvK (van maximaal 3 maanden oud)
 • Inkomensbewijzen (3 recente loonstroken en recente bankafschriften waarop het nettoloon zichtbaar is.)
 • Een verhuurdersverklaring
 • Noodzakelijke informatie om vast te stellen of de kandidaat-huurder in aanmerking komt voor een huisvestigingsvergunning (mits van toepassing).

Wij accepteren geen discriminatie. Wij maken geen onderscheid in, en er wordt absoluut geen informatie verlangd over:

 • Etnische of culturele achtergrond
 • Religieuze identiteit
 • Politieke voorkeur
 • Seksuele geaardheid
 • Genderidentiteit en/of –expressie
 • Lichamelijke of geestelijke gezondheid

Voor verdere informatie zie onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-tegen-discriminatie-op-de-woningmarkt

Onze selectieprocedure:

De kandidaat huurders worden op volgende factoren zo objectief en zo transparant mogelijk beoordeeld.

1. Reactiesnelheid.

Het initiatief om op een aangeboden woning te reageren ligt bij kandidaat-huurders, waarbij in de basis geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt. In het geval van veel reacties kan het dus voorkomen dat bepaalde kandidaat-huurders niet meer worden uitgenodigd voor een bezichtiging en worden afgewezen.

2. Bron van inkomen en soort arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een gerenommeerde werkgever heeft vrijwel altijd de voorkeur, omdat dit de opdrachtgever de meeste financiële zekerheid geeft. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten, zelfstandig ondernemerschap en andere vormen van inkomstenbronnen zoals alimentatie, een stage vergoeding, een garantstelling door derden, een erfenis, huurinkomsten, etc. kunnen leiden tot een toewijzing van een huurwoning, maar dat is maatwerk.

3. Hoogte van het inkomen

Naast de minimale inkomenseis van 2,5 keer de huur netto heeft het hoogste gezamenlijke inkomen de voorkeur. Dit omdat dit de opdrachtgever de meeste financiële zekerheid ten behoeve van de nakoming van de financiële verplichtingen uit de huurovereenkomst geeft. Is er sprake van een huisvestingsvergunning is er ook sprake van een maximale inkomenseis.

4. huurverleden van kandidaat-huurder

Een kandidaat-huurder met een positieve en verifieerbare verhuurdersverklaring heeft de voorkeur. Zonder aantoonbaar huurverleden is er verder informatie en onderzoek nodig, dit betreft dan maatwerk.

5. Screening van paspoort of ID en solvabiliteit

Alleen wanneer de identiteit van de kandidaat-huurder geverifieerd kan worden  en de kandidaat over voldoende financiële draagkracht beschikt wordt een woning toegewezen. Om dit te toetsen voert de verhuurmakelaar een grondige screening uit. Op de identificatie van kandidaat-huurder voeren wij een handmatige controle op echtheidskenmerken uit. De uitslag van deze screening kan leiden tot afwijzing, ook na een initiële toewijzing.

6. Samenstelling huishouden

Per type woning hebben bepaalde samenstellingen de voorkeur, dit is maatwerk per woning. Een passende bewonerssamenstelling is belangrijk om overlast en schade te voorkomen, en ook om bijvoorbeeld overbewoning tegen te gaan.

7. Passendheid in (de omgeving van) de woning

In sommige gevallen kan de ligging van de woning of de eigenschappen daarvan ertoe leiden dat bepaalde kandidaat-huurders in beginsel meer geschikt zijn dan anderen, dit is maatwerk.

8. Gunning opdrachtgever

Voor iedere woning geldt dat de opdrachtgever de uiteindelijke keuze maakt tussen de kandidaat-huurders. Wij, Lutz Real Estate B.V. hebben op de uiteindelijke keuze geen invloed.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het handelen van onze opdrachtgevers. Wij onthouden ons van iedere vorm van (medewerking aan) discriminatie ten aanzien van toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders.

Al onze medewerkers zijn bekend met onze werkwijze en dragen er actief zorg aan dat er geen discriminatie plaats vindt binnen ons kantoor. Wilt u meer informatie over het voorkomen van (woon)discriminatie? Zie onderstaande links:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-tegen-discriminatie-op-de-woningmarkt